Vietnamese

Nộp đơn xin tài trợ thông qua Bộ Văn hóa và Nghệ thuật

Bộ Văn hóa và Nghệ thuật là Cơ quan Nhà nước cấp Tiểu bang chuyên trách về lãnh vực văn hóa nghệ thuật ở Tây Úc. Tại địa chỉ trang mạng này, quý vị sẽ tìm thấy các thông tin về Bộ Văn hóa và Nghệ thuật, chính sách của Bộ, các cơ quan, dự án, sáng kiến và các chương trình tài trợ bao gồm: 

  • Nguồn trợ cấp có ở các phân mục sau đây: Phát triển Nghệ thuật, Âm nhạc Đương đại, Thanh niên và Nghệ thuật, Thiết kế Thời trang và Nghệ thuật Bản địa;
  • Đơn xin tài trợ, sổ tay hướng dẫn và logo;
  • Các đường dẫn tới các tổ chức nghệ thuật và cơ quan tài trợ khác.

Trợ giúp thông dịch đối với các Ngôn ngữ ngoại trừ tiếng Anh

Những Chuyên viên Dự án cũng sẵn sàng giúp đỡ quý vị trong việc nộp đơn xin tài trợ. Nếu quý vị muốn nói chuyện với một Chuyên viên Dự án bằng tiếng mẹ đẻ của quý vị xin hãy:

  1. Gọi điện cho Dịch vụ Thông phiên dịch theo số 13 14 50, trong giờ hành chính, từ 9am-5pm Thứ Hai tới Thứ Sáu. Chi phí chỉ tính bằng cước điện thoại nội hạt;
  2. Xin hãy chỉ rõ ngôn ngữ quý vị muốn nói;
  3. Báo cho họ biết quý vị muốn nói chuyện với người bên Bộ Văn hóa và Nghệ thuật về đơn xin tài trợ của quý vị theo số điện thoại 08 9224 7310.