Persian

درخواست کمک مالی از طریق وزارت فرهنگ و هنر

وزارت فرهنگ و هنر اداره دولتی ایالتی است که مسئول بخش فرهنگ و هنر در استرالیا غربی می باشد. شما اطلاعاتی راجع به وزارت فرهنگ و هنر، سیاست های آن، نمایندگی ها، پروژه ها، نوآوری ها  و برنامه های کمک مالی و موارد زیر را در این وب سایت پیدا خواهید کرد:

  • گرانت های موجود در مقوله های زیر: توسعه هنر، موزیک معاصر، افراد جوان و هنر، مد باب روز، و هنرهای بومی؛
  • تقاضا نامه ها، کتابچه ها و آرم ها؛
  • مرتبط ساختن با سایر سازمان های هنری  و نهادهای تامین کمک مالی.

 کمک های مترجمی در زبانهایی به غیر از انگلیسی

مأمورین پروژه برای ارائه کمک با تقاضانامه گرانت شما نیزدر درسترس می باشند.اگر شما ترجیح میدهید که با مامور پروژه با زبان اول خود گفتگو کنید لطفا" :

  1. به خدمات ترجمه کتبی و شفاهی با شماره تلفن 50 14 13 بین ساعات اداری، 9صبح تا 5 بعد ازظهردوشنبه تا جمعه تماس بگیرید. هزینه این تماس برابر با نرخ تماس محلی می باشد؛
  2. لطفا" زبانی را که میخواهید با آن گفتگو کنید مشخص کنید؛
  3. به آنها بگوئید که میخواهید درمورد تقاضا نامه خود برای درخواست کمک مالی با  وزارت فرهنگ و هنربه شماره تلفن 7310 9224 08 تماس بگیرید.